Bích Ngọc Đao – Hồi 3. Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh

Bích Ngọc Đao là cuốn số 2 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt Rất ít người bị bỏ vào trong rương, lại càng ít người còn sống ra ...

Bích Ngọc Đao – Hồi 2. Huyết Tửu

Bích Ngọc Đao là cuốn số 2 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt Trên đầu tường, hoa tường vi và hoa mắc cở, đang đung qua đưa lại ...

Bích Ngọc Đao – Hồi 1. Thiếu Niên Giang Hồ

Bích Ngọc Đao là cuốn số 2 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt Ngày xuân, ở Giang Nam Đoàn Ngọc đang tuổi thiếu niên. Ngựa là thứ danh ...