Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 14. Kết Cuộc

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Liên quan đến tên tiểu quỷ cắt đầu, đến và đi không hình ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 13. Lan Hoa Truyền Kỳ

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Một chuyện truyền kỳ làm thế nào mà tạo được ra? Một nhân ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 12. Luận Chiến Phi Chiến

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Người lớn tuổi trịnh trọng đưa một con phụng hoàng làm bằng vàng ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 11. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Mười năm trước, trong giang hồ đã từng xuất hiện qua một người ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 10. Yến Hội

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . ... Cô bỗng dưng phát hiện trước mặt mình có một người xuất ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 9. Một Bức Địa Đồ

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Nghe nhà sư khổ hạnh giải thích rõ ràng chuyện đó, cả thế ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 8. Thằng Tiểu Quỉ Cắt Đầu Người

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Trong cái hang núi ẩn bí nhất ở trên ngọn Côn Luân, có ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 7. Người Lấy Mạng

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Sở Lưu Hương đã chết rồi, trong giang hồ ai ai cũng đều ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 6. Chiến Dịch Thiêu Thân

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . Thậm chí sau bao nhiêu năm rồi, cũng còn người mài cứu thảo ...

Ngọ Dạ Lan Hoa – Hồi 5. Đêm Quyết Chiến

Ngọ Dạ Lan Hoa là cuốn sau cùng trong Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hệ liệt . ...Sinh mệnh trẻ trung, thần thái phi dương, lòng tin không thể so ...