Lý Bạch

1. Triệu khách  mạn hồ anh
2 Ngô câu sương tuyết minh
3 Ngân án chiếu bạch mã
4 Táp đạp như lưu tinh
5 Thập bộ sát nhất nhân
6 Thiên lý bất lưu hành
7 Sự liễu phất y khứ
8 Thâm tàng thân dữ danh
9 Nhàn quá Tín Lăng ẩm
10 Thoát kiếm tất tiền hoành
11 Tương chích đạm Châu Hợi
12 Trì thương khuyến Hầu Doanh
13 Tam bôi thổ nhiên nặc
14 Ngũ nhạc đảo vi khinh
15 Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
16 Ý khí tố Nghê sinh
17 Cứu Triệu huy kim chùy
18 Hàm Đan tiên chấn kinh
19 Thiên thu nhị tráng sĩ
20 Huyên hách Đại Lương thành
21 Túng tử hiệp cốt hương
22 Bất tàm thế thượng anh
23 Thùy năng thư các hạ
24 Bạch thủ Thái huyền kinh

 

Chú thích:

– Mạn hồ anh: giải mũ thô sơ, không có văn vẻ
– Ngô câu: một loại đao đầu hơi cong
– Thập bộ …: Sách Trang tử có câu: “Thanh kiếm của tôi cứ mười bước lại giết chết một người, vì thế không để cho đi xa ngàn dặm”
– Thổ nhiên: ý nói chân thành
– Thái huyền kinh: Dương Hùng là người có văn tài, làm chức lang trung ở đời Hán Thành Đế. Đến thời Vương Mãng, làm chức hiệu thư tại Thiên Lộc các, có mô phỏng kinh Dịch làm ra sách Thái Huyền kinh. Nhân việc, sợ bị bắt, gieo mình từ trên gác xuống, gần chết.
Tín Lăng, Châu Hợi, Hầu Doanh: sách Sử Ký của Tư Mã Thiên chép rằng:

Ngụy Vô Kỵ được anh là Ngụy An Ly vương phong làm Tín Lăng quân. Ở thành Đại Lương, kinh đô của nước Ngụy, có một ẩn sĩ 70 tuổi tên là Hầu Doanh. Tín Lăng quân rất trọng Hầu Doanh, tôn làm thượng khách. Hầu Doanh tiến cử người đồ tể tên là Châu Hợi, cũng là một ẩn sĩ hiền tàị Năm thứ 20 đời Ngụy An Ly vương, quân Tần vây thành Hàm Đan của nước Triệụ Vua Ngụy sai tướng Tấn Bỉ mang quân sang cứu Triệu, nhưng sau sợ uy thế của Tần, do đó không tiến quân. Tín Lăng Quân vì bạn là Bình Nguyên Quân đang bị vây ở Triệu, hết lời xin vua Ngụy cho tiến quân, nhưng vua Ngụy không nghẹ Theo kế của Hầu Doanh, Tín Lăng Quân nhờ vương phi Như Cơ, lấy trộm được binh phù của vua Ngụy, đem đi ra lệnh cho Tấn Bỉ tiến quân. Tấn Bỉ nghi ngờ không tuân lệnh. Châu Hợi liền rút cây chùy sắt nặng 40 cân, giết chết Tấn Bỉ. Nhờ đó Tín Lăng Quân dem quân đánh đuổi được quân Tần, cứu nguy cho thành Hàm Đan và Bình Nguyên Quân.

 

Dịch Ý:

Lý Bạch vốn vẫn thích làm hiệp sĩ, sống một cuộc đời không bị vướng víu …

1. Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ
2. Thanh ngô câu sáng như sương tuyết
3. Yên bạc soi chiếu con ngựa trắng
4. Lấp loáng như sao bay
5. (Thanh gươm) mười bước giết một người
6. Cho nên không đi xa ngàn dặm
7. Làm xong việc rũ áo ra đi
8. Ẩn kín, thân thể cùng danh tiếng
9. Lúc nhàn rỗi qua nhà Tín Lăng quân
10. Cởi kiếm ra để ngang trên gối
11. Đem chả nướng mời Châu Hợi
12. Cầm chén rượu mời Hầu Doanh
13. Uống ba ly chân thành gật đầu
14. Năm trái núi lớn thật xem là nhẹ
15. Sau khi mắt hoa, tai nóng bừng
16. Ý khí như cầu vòng trắng bốc sinh
17. Vung cây trùy cứu nước Triệu
18. Thành Hàm Đan trước tiên đã chấn kinh
19. Hai tráng sĩ ngàn năm sau
20. Thanh danh lẫy lừng thành Đại Lương
21. Dù cho chết xương cốt hiệp sĩ còn thơm
22. Không hổ thẹn với anh hùng trên thế gian
23. Ai là người có thể ngồi viết sách dưới gác
24. Bạc đầu với cuốn kinh Thái huyền

 

Bản dịch:

Trần trọng San

Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
Gươm ngô câu rực rỡ tuyết sương
Long lanh yên bạc trên đường
Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay
Trong mười bước giết người bén nhạy
Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi
Việc xong rũ áo ra đi
Xóa nhòa thân thể kể gì tiếng tăm
Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu
Tuốt gươm ra kề gối mà say
Chả kia với chén rượu này
Đưa cho Châu Hợi chuốc mời Hầu Doanh
Ba chén cạn thân mình xá kể
Năm núi cao xem nhẹ lông hồng
Bừng tai hoa mắt chập chùng
Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây
Chùy cứu Triệu vung tay khẳng khái
Thành Hàm Đan run rẩy kinh hoàng
Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
Tiếng tăm hiển hách rõ ràng Đại Lương
Thân dù thác thơm xương nghĩa hiệp
Thẹn chi ai hào kiệt trên đời
Hiệu thư dưới gác nào ai
Thái huyền trắng xóa đầu người chép kinh

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image