Nói theo kiểu ông Phật
Thời khoa học lượng tử
“Hạt không khác gì sóng
Sóng không khác gì hạt
Hạt cũng chính là sóng
Sóng cũng chính là hạt”*
. . .
Quả là bước nhảy vọt
Hiểu được…
… chết liền!

As the Buddha would said
In the realm of Quantum physic
“Particle is no different than wave
Wave is no different than particle
Particle is exactly wave
Wave is exactly particle”*
. . .
A Quantum leap, indeed
He who understood
Nirvana reached!

Nguyễn Tư Phương
4/2021.

* Đổi chữ hai sắc, không trong kinh Bát Nhã thành hạt(particle) và sóng(wave) chơi cho vui (sau khi coi video clip “the double slits experiment”)

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận