Hiệp Khách Hành – Lý Bạch

Hiệp Khách Hành - Lý Bạch
1. Triệu khách mạn hồ anh 2 Ngô câu sương tuyết minh 3 Ngân án chiếu bạch mã 4 Táp đạp như lưu tinh ...

Tặng Vệ bát xứ sĩ – Đỗ Phủ

Tặng Vệ bát xứ sĩ - Đỗ Phủ
Tặng Vệ Bát xử sĩ 杜甫 贈衛八處士 1 Nhân sinh bất tương kiến 2 動如參與商 Động như Sâm dữ Thương 3 今夕復何夕 Kim tịch phục hà tịch 4 共此燈燭光 Cộng ...

Kim Lũ Khúc – Nạp Lan Tính Đức

Kim Lũ Khúc - Nạp Lan Tính Đức
Truyện chưởng thường hay có trích thơ, từ Kim Dung tới Cổ Long vân vân. Có bài Kim Lũ khúc của Nạp Lan Tính Đức mình rất thích, trích trong ...