Cẩm Sắt – Lý Thương Ẩn

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn
Cẩm sắt 李商隱 錦瑟 1 錦瑟無端五十絃 Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền 2 一絃一柱思華年 Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên 3 莊生曉夢迷蝴蝶 Trang sinh hiểu mộng mê hồ ...

Dạ vũ ký bắc – Lý Thương Ẩn

Dạ vũ ký bắc - Lý Thương Ẩn
Dạ vũ ký bắc 李商隱 夜雨寄北 1 君問歸期未有期 Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ 2 巴山夜雨漲秋池 Ba sơn dạ vũ trướng thu trì 3 何當共剪西窗燭 Hà đương cộng ...

Đăng Lạc Du nguyên – Lý Thương Ẩn

Đăng Lạc Du nguyên - Lý Thương Ẩn
Đăng Lạc Du nguyên 李商隱 登樂遊原 1 向晚意不適 Hướng vãn ý bất thích 2 驅車登古原 Khu xa đăng cổ nguyên 3 夕陽無限好 Tịch dương vô hạn hảo 4 只是近黃昏 ...

Vô Đề – Lý Thương Ẩn

Vô Đề - Lý Thương Ẩn
Vô đề 李商隱 無題 1 相見時難別亦難 Tương kiến thời nan biệt diệc nan 2 東風無力百花殘 Đông phong vô lực bách hoa tàn 3 春蠶到死絲方盡 Xuân tàm đáo tử ty ...