Ngọc đài thể – Quyền Đức Dư

Ngọc đài thể 權德輿 玉臺體 1 昨夜裙帶解 Tạc dạ quần đái giải 2 今朝蟢子飛 Kim triêu hỷ tử phi 3 鉛華不可棄 Diên hoa bất khả khí 4 莫是蒿砧歸 Mạc ...