Thơ Thiền Nhật Bản – Đọc Hán thi của tăng Ryôkan

Thơ Thiền Nhật Bản - Đọc Hán thi của tăng Ryôkan
Học giả Umehara Takeshi (1) có lần đưa ra một nhận xét sắc sảo. Theo ông thì trong khi từ phái Thiền Lâm Tế người ta thấy xuất hiện nhiều ...
Scroll Up