Phong kiều dạ bạc – Trương Kế

Phong kiều dạ bạc - Trương Kế
Phong kiều dạ bạc 張繼 楓橋夜泊 1 月落烏啼霜滿天 Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 2 江楓漁火對愁眠 Giang phong ngư hoả đối sầu miên 3 姑蘇城外寒山寺 Cô Tô thành ...