Nhân đọc “Hoa Đăng” của Vũ Hoàng Chương (miền Nam)

Nhân đọc “Hoa Đăng” của Vũ Hoàng Chương (miền Nam)
(LTS. Bài này đăng trên tạp chí Nghiên cứu văn học số tháng 4/1960, in lại trong cuốn Phê bình văn học, nxb Văn Học Hà nội 1962, mạ lỵ ...
Scroll Up