Một đường lối dịch Thơ

Một đường lối dịch Thơ
Dịch thơ là điều khảm kha nhất. Dịch thơ ắt phải cho ra thơ – nói như ông Crayssac trong bài Tựa bản dịch Kiều: “toute poésie traduit a le ...
Scroll Up