Thơ Du Tử Lê Và Tôn Giáo

Thơ Du Tử Lê Và Tôn Giáo
(Bài nói chuyện về thơ Du Tử Lê tại KC Club, Garland, Texas, Nov., 22-1997) Nhà thơ là kỹ sư tâm hồn. Trong cõi nhân sinh, Nhà thơ thường là ...
Scroll Up