Những Mảnh Rời, Tôi-Riêng

Những Mảnh Rời, Tôi-Riêng
Đầu ngày, mở máy, nhận được e-mail của người bạn thân gửi từ bên kia bờ Đại Tây Dương, kèm theo bích chương “Du Tử Lê, 50 Năm Trên Ngọn ...
Scroll Up