Mạ Thủ

Mạ Thủ
Tôi mới học được một danh từ mới: mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề chửi. (Giống như dư luận viên ngày nay). Lịch ...

Hãy Hỏi Chúa Đi Rồi Em Sẽ Hay

Hãy Hỏi Chúa Đi Rồi Em Sẽ Hay
LNĐ: Dưới đây là bài viết thứ hai của Tiến sĩ, Giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, hiện giảng dạy tại một Đại học Y khoa, ở thành phố ...