Mai Thảo người kể chuyện bằng văn

Mai Thảo người kể chuyện bằng văn
L'art est une méditation de la vie, non de la mort. Nghệ thuật là một suy tưởng về đời sống, không phải về cái chết. (Jean Paul Sartre) Mai Thảo ...
Scroll Up