Chợ Sách Cũ

Chợ Sách Cũ
Văn Hóa
Tôi sống trong quận 15 hai thập niên, nơi công viên Georges-Brassens có một chợ lồng mà lúc xưa gọi Chợ Đồ Tể vì là nơi mổ và cung cấp ...
Scroll Up