Du Tử Lê, một cõi cho mình

Du Tử Lê, một cõi cho mình
Tôi kính trọng những nhà thơ. Trong mắt tôi, họ là những người dũng cảm bậc nhất. Hoặc gan lì, cũng bậc nhất luôn ...
Scroll Up