Tại sao mày muốn dịch thơ Szabó Lõrinc ?

Tại sao mày muốn dịch thơ Szabó Lõrinc ?
Tại sao mày muốn dịch tập thơ NĂM THỨ HAI MƯƠI SÁU của Szabó Lõrinc? Vừa run rẩy vừa sợ hãi vừa khao khát… Tối nay nó tìm kiếm và ...