Cảm Giác Tuyệt Vọng

Cảm Giác Tuyệt Vọng
Hồi đấy, chúng tôi làm báo tường. Để in được tờ báo, chúng tôi phải ra tiệm vi tính. Chỉ khoảng 3 phút vào xem tờ báo in đến đâu, ...
Scroll Up