Từ Công Phụng trở lại

Từ Công Phụng trở lại
Trong tuần này, những người Sài Gòn đã nghe Từ Công Phụng 40 năm trước, sẽ gặp lại ông với mười tình khúc được chính thức phổ biến. Những đôi ...
Scroll Up