Chân dung Bùi Giáng

Chân dung Bùi Giáng
Có người nhìn Bùi Giáng với một tấm lòng đầy thán phục tinh thần một nhà thơ, có người nhìn ông như một biến cố, một hiện tượng, hay như ...
Scroll Up