Bùi Giáng một kỷ niệm

Bùi Giáng một kỷ niệm
Tui kêu ông Bùi Giáng bằng anh và ông ấy kêu tui bằng em, đó là khi ông ấy tỉnh. Khi ông ấy không tỉnh mấy, thì ông ấy có ...
Scroll Up