Nói chuyện với nhà thơ Du Tử Lê về thơ Tô Thùy Yên

Nói chuyện với nhà thơ Du Tử Lê về thơ Tô Thùy Yên
Ngày 21 tháng 5 vừa qua, nền văn học nghệ thuật Việt Nam vừa chịu một cái tang thật lớn. Nhà thơ Tô Thùy Yên vừa qua đời tại thành ...

Năm Mươi Năm Ấy Bây Giờ Là Đây

Năm Mươi Năm Ấy Bây Giờ Là Đây
(CUỘC MẠN ĐÀM VỚI NHÀTHƠ DU TỬ LÊ NHÂN THỜI ĐIỂM ĐÁNH DẤU 50 NĂM SÁNG TÁC THI CA CỦA ÔNG.) Ngày 18 tháng 11 năm 2007 sắp đến, hội ...