Tặng phẩm ♦ Đi xa ♦ Biệt tăm

Thức cho xong bài thơ.
Mai sớm ra đi,
Cài hờ lên cửa tặng. ...
Scroll Up