Đăng Quán Tước lâu – Vương Chi Hoán

Đăng Quán Tước lâu 王之渙 登鸛雀樓 1 白日依山盡 Bạch nhật y sơn tận 2 黃河入海流 Hoàng hà nhập hải lưu 3 欲窮千里目 Dục cùng thiên lý mục 4 更上一層樓 Cánh ...