Tính kinh tế của tình dục và chăn gối tại Việt Nam

Tính kinh tế của tình dục và chăn gối tại Việt Nam
Kimberly Kay Hoàng tốt nghiệp danh dự tại đại học UC Santa Barbara năm 2005, học cao học tai Stanford University và lấy bằng tiến sĩ ở University of California, ...

Trường Can Hành – Lý Bạch

Trường Can Hành - Lý Bạch
1 妾髮初覆額 Thiếp phát sơ phúc ngạch 2 折花門前劇 Chiết hoa môn tiền kịch 3 郎騎竹馬來 Lang kỵ trúc mã lai 4 遶床弄青梅 Nhiễu sàng lộng thanh mai 5 同居長干里 ...

Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu

Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu
Hoàng Hạc Lâu 崔顥 黃鶴樓 1 昔人已乘黃鶴去 Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 2 此地空餘黃鶴樓 Thử địa không dư Hoàng hạc lâu 3 黃鶴一去不復返 Hoàng hạc nhất khứ bất ...

Tương Tiến Tửu – Lý Bạch

Tương Tiến Tửu - Lý Bạch
Tương Tiến Tửu 李白 將進酒 1 君不見 Quân bất kiến 2 黃河之水天上來 Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai 3 奔流到海不復回 Bôn lưu đáo hải bất phục hồi 4 君不見 ...

Cẩm Sắt – Lý Thương Ẩn

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn
Cẩm sắt 李商隱 錦瑟 1 錦瑟無端五十絃 Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền 2 一絃一柱思華年 Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên 3 莊生曉夢迷蝴蝶 Trang sinh hiểu mộng mê hồ ...

Đăng Quán Tước lâu – Vương Chi Hoán

Đăng Quán Tước lâu 王之渙 登鸛雀樓 1 白日依山盡 Bạch nhật y sơn tận 2 黃河入海流 Hoàng hà nhập hải lưu 3 欲窮千里目 Dục cùng thiên lý mục 4 更上一層樓 Cánh ...

Vọng nguyệt hòai viễn – Trương Cửu Linh

Vọng nguyệt hòai viễn - Trương Cửu Linh
Vọng nguyệt hoài viễn 張九齡 望月懷遠 1 海上生明月 Hải thượng sinh minh nguyệt 2 天涯共此時 Thiên nhai cộng thử thì 3 情人怨遙夜 Tình nhân oán dao dạ 4 竟夕起相思 ...

Cận thí thượng Trương thủy bộ – Chu Khánh Dư

Cận thí thượng Trương thủy Bộ 朱慶餘 近試上張水部 1 洞房昨夜停紅燭 Động phòng tạc dạ đình hồng chúc 2 待曉堂前拜舅姑 Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô 3 妝罷低聲問夫婿 Trang ...

Khiển hòai – Đổ Mục

Khiển hòai - Đổ Mục
Khiển hoài 杜牧 遣懷 1 落魄江湖載酒行 Lạc phách giang hồ tái tửu hành 2 楚腰纖細掌中輕 Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh 3 十年一覺揚州夢 Thập niên nhất giác Dương ...

Lương Châu từ – Vương Hàn

Lương Châu từ - Vương Hàn
Lương Châu từ 王翰 涼州詞 1 葡萄美酒夜光杯 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 2 欲飲琵琶馬上催 Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 3 醉臥沙場君莫笑 Túy ngọa sa trường ...
Scroll Up