Bi Ca Hành trong nhạc cổ điển

Bi Ca Hành trong nhạc cổ điển
Trích dịch từ Wiki: Das Lied von der Erde ("The Song of the Earth") - tạm dịch là "Bài Ca Của Đất" - là một tác phẩm của nhà soạn ...

Trường Can Hành – Lý Bạch

Trường Can Hành - Lý Bạch
1 妾髮初覆額 Thiếp phát sơ phúc ngạch 2 折花門前劇 Chiết hoa môn tiền kịch 3 郎騎竹馬來 Lang kỵ trúc mã lai 4 遶床弄青梅 Nhiễu sàng lộng thanh mai 5 同居長干里 ...

Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu

Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu
Hoàng Hạc Lâu 崔顥 黃鶴樓 1 昔人已乘黃鶴去 Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 2 此地空餘黃鶴樓 Thử địa không dư Hoàng hạc lâu 3 黃鶴一去不復返 Hoàng hạc nhất khứ bất ...

Tương Tiến Tửu – Lý Bạch

Tương Tiến Tửu - Lý Bạch
Tương Tiến Tửu 李白 將進酒 1 君不見 Quân bất kiến 2 黃河之水天上來 Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai 3 奔流到海不復回 Bôn lưu đáo hải bất phục hồi 4 君不見 ...

Cẩm Sắt – Lý Thương Ẩn

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn
Cẩm sắt 李商隱 錦瑟 1 錦瑟無端五十絃 Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền 2 一絃一柱思華年 Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên 3 莊生曉夢迷蝴蝶 Trang sinh hiểu mộng mê hồ ...

Đăng Quán Tước lâu – Vương Chi Hoán

Đăng Quán Tước lâu 王之渙 登鸛雀樓 1 白日依山盡 Bạch nhật y sơn tận 2 黃河入海流 Hoàng hà nhập hải lưu 3 欲窮千里目 Dục cùng thiên lý mục 4 更上一層樓 Cánh ...

Vọng nguyệt hòai viễn – Trương Cửu Linh

Vọng nguyệt hòai viễn - Trương Cửu Linh
Vọng nguyệt hoài viễn 張九齡 望月懷遠 1 海上生明月 Hải thượng sinh minh nguyệt 2 天涯共此時 Thiên nhai cộng thử thì 3 情人怨遙夜 Tình nhân oán dao dạ 4 竟夕起相思 ...

Cận thí thượng Trương thủy bộ – Chu Khánh Dư

Cận thí thượng Trương thủy Bộ 朱慶餘 近試上張水部 1 洞房昨夜停紅燭 Động phòng tạc dạ đình hồng chúc 2 待曉堂前拜舅姑 Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô 3 妝罷低聲問夫婿 Trang ...

Khiển hòai – Đổ Mục

Khiển hòai - Đổ Mục
Khiển hoài 杜牧 遣懷 1 落魄江湖載酒行 Lạc phách giang hồ tái tửu hành 2 楚腰纖細掌中輕 Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh 3 十年一覺揚州夢 Thập niên nhất giác Dương ...

Lương Châu từ – Vương Hàn

Lương Châu từ - Vương Hàn
Lương Châu từ 王翰 涼州詞 1 葡萄美酒夜光杯 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 2 欲飲琵琶馬上催 Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 3 醉臥沙場君莫笑 Túy ngọa sa trường ...