Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt – Bạch Cư Dị

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt - Bạch Cư Dị
Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt 白居易 賦得古原草送別 1 離離原上草 Ly ly nguyên thượng thảo 2 一歲一枯榮 Nhất tuế nhất khô vinh 3 野火燒不盡 Dã hỏa thiêu bất ...