Cận thí thượng Trương thủy bộ – Chu Khánh Dư

Cận thí thượng Trương thủy Bộ 朱慶餘 近試上張水部 1 洞房昨夜停紅燭 Động phòng tạc dạ đình hồng chúc 2 待曉堂前拜舅姑 Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô 3 妝罷低聲問夫婿 Trang ...