Tặng Vệ bát xứ sĩ – Đỗ Phủ

Tặng Vệ bát xứ sĩ - Đỗ Phủ
Tặng Vệ Bát xử sĩ 杜甫 贈衛八處士 1 Nhân sinh bất tương kiến 2 動如參與商 Động như Sâm dữ Thương 3 今夕復何夕 Kim tịch phục hà tịch 4 共此燈燭光 Cộng ...