Cô Nhạn – Thôi Đồ

Cô nhạn 崔塗 孤雁 1 幾行歸塞盡 Kỷ hàng quy tái tận 2 片影獨何之 Phiến ảnh độc hà chi 3 暮雨相呼失 Mộ vũ tương hô thất 4 寒塘欲下遲 Hàn đường ...