Cô nhạn

崔塗  孤雁

1   幾行歸塞盡 Kỷ hàng quy tái tận
2   片影獨何之 Phiến ảnh độc hà chi
3   暮雨相呼失 Mộ vũ tương hô thất
4   寒塘欲下遲 Hàn đường dục hạ trì
5   渚雲低暗渡 Chử vân đê ám độ
6   關月冷相隨 Quan nguyệt lãnh tương tùy
7   未必逢矰繳 Vị tất phùng tăng kiểu
8   孤飛自可疑 Cô phi tự khả nghi

Tám:

Thi nhân có ví với mình không nhĩ ? Chim lạc đàn cũng như người lạc bầy, thất: thất hồn lạc phách, trì: trù trừ không dám làm gì, đê: tìm chỗ u ám mà đi, lãnh: trong lòng thì cô độc lạnh lẽo; hai câu cuối càng nói rõ cá cảm giác một mình, dù không có gì mà cũng cảm thấy sợ …

1. Mấy hàng chim nhạn bay tận về biên tái
2. Một cái bóng đơn chiếc đi đâu một mình đây
3. Trong cơn mưa buổi chiều kêu nhau bị lạc bầy
4. Ao lạnh muốn hạ xuống mà còn trù trừ
5. Bay qua chỗ mây phủ xuống gần đảo nhỏ
6. Tùy theo bóng trăng lạnh lẽo ngoài quan ải
7. Vị tất đã gặp cung tên bắn phải
8. Nhưng mà đi một mình thì tự nhiên cũng thấy nghi ngại

Bản dịch:

Witter Bynner

Line after line has flown back over the border.
Where are you headed all by yourself?
In the evening rain you call to them —
And slowly you alight on an icy pond.
The low wet clouds move faster than you
Along the wall toward the cold moon.
…If they caught you in a net or with a shot,
Would it be worse than flying alone

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận