Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu

Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu
Hoàng Hạc Lâu 崔顥 黃鶴樓 1 昔人已乘黃鶴去 Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 2 此地空餘黃鶴樓 Thử địa không dư Hoàng hạc lâu 3 黃鶴一去不復返 Hoàng hạc nhất khứ bất ...