Vọng nguyệt hòai viễn – Trương Cửu Linh

Vọng nguyệt hòai viễn - Trương Cửu Linh
Vọng nguyệt hoài viễn 張九齡 望月懷遠 1 海上生明月 Hải thượng sinh minh nguyệt 2 天涯共此時 Thiên nhai cộng thử thì 3 情人怨遙夜 Tình nhân oán dao dạ 4 竟夕起相思 ...