Lương Châu từ – Vương Hàn

Lương Châu từ - Vương Hàn
Lương Châu từ 王翰 涼州詞 1 葡萄美酒夜光杯 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 2 欲飲琵琶馬上催 Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 3 醉臥沙場君莫笑 Túy ngọa sa trường ...