Vương Hàn

Lương Châu từ

王翰  涼州詞

1   葡萄美酒夜光杯  Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
2   欲飲琵琶馬上催  Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
3   醉臥沙場君莫笑  Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
4   古來征戰幾人回  Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi


Tám:

Rượu bồ đào chén dạ quang: một tuyệt tác chỉ chờ người khâm thưởng; Xưa nay không mấy ai chinh chiến trở về: một sự bi thương vô cùng tận; Hai cái thái cực của con người ở câu đầu và câu cuối, càng làm rõ rệt cái “vô khả nại hà” (không thể làm gì được) của cuộc sống. Ta có thể vui, ta có thể buồn, ta có thể là tất cả mọi thứ, nhưng ta không thể là “cái mà ta muốn là mà không là”, cuộc sống con người đầy những thứ ấỵ Chính giữa hai thái cực (đầy những sự kiện cụ thể ấy) là tâm tình của thi nhân. Một tâm tình của con người đứng trước cái “chưa biết”, cái chết, do đó mà lộ vẻ “bực dọc” (muốn uống mà tỳ bà đã giục dã rồi), “cười cợt như không” (Tiếu ngoạ sa trường). Tại sao bực dọc ? Chẳng phải vì chén rượu ngon, tôi nghĩ; chỉ là cái cớ để nói lên cái sợ hãi của ngày maị Tại sao cười cợt ? Chẳng phải để nói lên cái tài tử cái anh hùng của mình; chỉ là cái cớ để nói đến cái vô lý của cuộc sống, “quân mạc tiếu” ? Anh cứ việc cười, nhưng tôi cần anh cười để nói lên cái uất ức trong lòng tôị .

1. Rượu bồ đào ngon trong ly dạ quang
2. Muốn uống nhưng tiếng tỳ bà đã thôi dồn
3. Say trên chiến trường xin anh đừng cười
4. Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về

Bản dịch:

Nguyễn Hùng Lân

Chén quỳnh chưa nhấp rượu ngon
Tì bà đàn đã dập dồn thúc chân
Chiến trường say cũng bất cần
Xưa nay mấy kẻ toàn thân trở về

Trần Trọng San

Rượu bồ đào chén dạ quang
Muốn say đàn đã rền vang giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu

Trần Trọng Kim

Rượu nho kèo chén lưu ly
Uống thì trên ngựa tiếng tỳ dục sôi
Say nằm bãi cát chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai đã về

Khương Hữu Dụng

Rượu đào chưa cạn chén pha lê
Toan uống lên yên dục tiếng tỳ
Say mẹp sa trường xin chớ giễu
Xưa nay ra trận mấy ai về

Trần Quang Trân

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
Toan nhắp tỳ bà đã dục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về

Witter Bynner

They sing, they drain their cups of jade,
They strum on horseback their guitars.
…Why laugh when they fall asleep drunk on the sand ? —
How many soldiers ever come home?

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận