Khiển hòai – Đổ Mục

Khiển hòai - Đổ Mục
Khiển hoài 杜牧 遣懷 1 落魄江湖載酒行 Lạc phách giang hồ tái tửu hành 2 楚腰纖細掌中輕 Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh 3 十年一覺揚州夢 Thập niên nhất giác Dương ...

Bạc Tần Hòai – Đỗ Mục

Bạc Tần Hòai - Đỗ Mục
Bạc Tần Hoài 杜牧 泊秦淮 1 煙籠寒水月籠沙 Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa 2 夜泊秦淮近酒家 Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia 3 商女不知亡國恨 Thương nữ bất tri ...