Bi Ca Hành trong nhạc cổ điển

Bi Ca Hành trong nhạc cổ điển
Trích dịch từ Wiki: Das Lied von der Erde ("The Song of the Earth") - tạm dịch là "Bài Ca Của Đất" - là một tác phẩm của nhà soạn ...

Trường Can Hành – Lý Bạch

Trường Can Hành - Lý Bạch
1 妾髮初覆額 Thiếp phát sơ phúc ngạch 2 折花門前劇 Chiết hoa môn tiền kịch 3 郎騎竹馬來 Lang kỵ trúc mã lai 4 遶床弄青梅 Nhiễu sàng lộng thanh mai 5 同居長干里 ...

Tương Tiến Tửu – Lý Bạch

Tương Tiến Tửu - Lý Bạch
Tương Tiến Tửu 李白 將進酒 1 君不見 Quân bất kiến 2 黃河之水天上來 Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai 3 奔流到海不復回 Bôn lưu đáo hải bất phục hồi 4 君不見 ...

Hành lộ nan – Lý Bạch

Hành lộ nan - Lý Bạch
Hành lộ nan tam thủ 李白 行路難三首之一 1 金樽清酒斗十千 Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên 2 玉盤珍羞值萬錢 Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền 3 停杯投箸不能食 Đình bôi ...

Dạ tư – Lý Bạch

Dạ tư - Lý Bạch
Dạ tư 李白 夜思 床前明月光 Sàng tiền minh nguyệt quang 疑是地上霜 Nghi thị địa thượng sương 舉頭望明月 Cử đầu vọng minh nguyệt 低頭思故鄉 Đê đầu tư cố hương ...

Hiệp Khách Hành – Lý Bạch

Hiệp Khách Hành - Lý Bạch
1. Triệu khách mạn hồ anh 2 Ngô câu sương tuyết minh 3 Ngân án chiếu bạch mã 4 Táp đạp như lưu tinh ...