Dạ vũ ký bắc – Lý Thương Ẩn

Dạ vũ ký bắc - Lý Thương Ẩn
Dạ vũ ký bắc 李商隱 夜雨寄北 1 君問歸期未有期 Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ 2 巴山夜雨漲秋池 Ba sơn dạ vũ trướng thu trì 3 何當共剪西窗燭 Hà đương cộng ...

Đăng Lạc Du nguyên – Lý Thương Ẩn

Đăng Lạc Du nguyên - Lý Thương Ẩn
Đăng Lạc Du nguyên 李商隱 登樂遊原 1 向晚意不適 Hướng vãn ý bất thích 2 驅車登古原 Khu xa đăng cổ nguyên 3 夕陽無限好 Tịch dương vô hạn hảo 4 只是近黃昏 ...

Vô Đề – Lý Thương Ẩn

Vô Đề - Lý Thương Ẩn
Vô đề 李商隱 無題 1 相見時難別亦難 Tương kiến thời nan biệt diệc nan 2 東風無力百花殘 Đông phong vô lực bách hoa tàn 3 春蠶到死絲方盡 Xuân tàm đáo tử ty ...

Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên

Xuân hiểu - Mạnh Hạo Nhiên
Xuân hiểu 孟浩然 春曉 1 春眠不覺曉 Xuân miên bất giác hiểu 2 處處聞啼鳥 Xử xử văn đề điểu 3 夜來風雨聲 Dạ lai phong vũ thanh 4 花落知多少 Hoa lạc ...

Bạc Tần Hòai – Đỗ Mục

Bạc Tần Hòai - Đỗ Mục
Bạc Tần Hoài 杜牧 泊秦淮 1 煙籠寒水月籠沙 Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa 2 夜泊秦淮近酒家 Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia 3 商女不知亡國恨 Thương nữ bất tri ...

Hành lộ nan – Lý Bạch

Hành lộ nan - Lý Bạch
Hành lộ nan tam thủ 李白 行路難三首之一 1 金樽清酒斗十千 Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên 2 玉盤珍羞值萬錢 Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền 3 停杯投箸不能食 Đình bôi ...

Ngọc đài thể – Quyền Đức Dư

Ngọc đài thể 權德輿 玉臺體 1 昨夜裙帶解 Tạc dạ quần đái giải 2 今朝蟢子飛 Kim triêu hỷ tử phi 3 鉛華不可棄 Diên hoa bất khả khí 4 莫是蒿砧歸 Mạc ...

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt – Bạch Cư Dị

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt - Bạch Cư Dị
Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt 白居易 賦得古原草送別 1 離離原上草 Ly ly nguyên thượng thảo 2 一歲一枯榮 Nhất tuế nhất khô vinh 3 野火燒不盡 Dã hỏa thiêu bất ...

Cô Nhạn – Thôi Đồ

Cô nhạn 崔塗 孤雁 1 幾行歸塞盡 Kỷ hàng quy tái tận 2 片影獨何之 Phiến ảnh độc hà chi 3 暮雨相呼失 Mộ vũ tương hô thất 4 寒塘欲下遲 Hàn đường ...

Dạ tư – Lý Bạch

Dạ tư - Lý Bạch
Dạ tư 李白 夜思 床前明月光 Sàng tiền minh nguyệt quang 疑是地上霜 Nghi thị địa thượng sương 舉頭望明月 Cử đầu vọng minh nguyệt 低頭思故鄉 Đê đầu tư cố hương ...
Scroll Up