Dạ vũ ký bắc – Lý Thương Ẩn

Dạ vũ ký bắc - Lý Thương Ẩn
Dạ vũ ký bắc 李商隱 夜雨寄北 1 君問歸期未有期 Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ 2 巴山夜雨漲秋池 Ba sơn dạ vũ trướng thu trì 3 何當共剪西窗燭 Hà đương cộng ...

Đăng Lạc Du nguyên – Lý Thương Ẩn

Đăng Lạc Du nguyên - Lý Thương Ẩn
Đăng Lạc Du nguyên 李商隱 登樂遊原 1 向晚意不適 Hướng vãn ý bất thích 2 驅車登古原 Khu xa đăng cổ nguyên 3 夕陽無限好 Tịch dương vô hạn hảo 4 只是近黃昏 ...

Vô Đề – Lý Thương Ẩn

Vô Đề - Lý Thương Ẩn
Vô đề 李商隱 無題 1 相見時難別亦難 Tương kiến thời nan biệt diệc nan 2 東風無力百花殘 Đông phong vô lực bách hoa tàn 3 春蠶到死絲方盡 Xuân tàm đáo tử ty ...

Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên

Xuân hiểu - Mạnh Hạo Nhiên
Xuân hiểu 孟浩然 春曉 1 春眠不覺曉 Xuân miên bất giác hiểu 2 處處聞啼鳥 Xử xử văn đề điểu 3 夜來風雨聲 Dạ lai phong vũ thanh 4 花落知多少 Hoa lạc ...

Bạc Tần Hòai – Đỗ Mục

Bạc Tần Hòai - Đỗ Mục
Bạc Tần Hoài 杜牧 泊秦淮 1 煙籠寒水月籠沙 Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa 2 夜泊秦淮近酒家 Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia 3 商女不知亡國恨 Thương nữ bất tri ...

Hành lộ nan – Lý Bạch

Hành lộ nan - Lý Bạch
Hành lộ nan tam thủ 李白 行路難三首之一 1 金樽清酒斗十千 Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên 2 玉盤珍羞值萬錢 Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền 3 停杯投箸不能食 Đình bôi ...

Ngọc đài thể – Quyền Đức Dư

Ngọc đài thể 權德輿 玉臺體 1 昨夜裙帶解 Tạc dạ quần đái giải 2 今朝蟢子飛 Kim triêu hỷ tử phi 3 鉛華不可棄 Diên hoa bất khả khí 4 莫是蒿砧歸 Mạc ...

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt – Bạch Cư Dị

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt - Bạch Cư Dị
Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt 白居易 賦得古原草送別 1 離離原上草 Ly ly nguyên thượng thảo 2 一歲一枯榮 Nhất tuế nhất khô vinh 3 野火燒不盡 Dã hỏa thiêu bất ...

Cô Nhạn – Thôi Đồ

Cô nhạn 崔塗 孤雁 1 幾行歸塞盡 Kỷ hàng quy tái tận 2 片影獨何之 Phiến ảnh độc hà chi 3 暮雨相呼失 Mộ vũ tương hô thất 4 寒塘欲下遲 Hàn đường ...

Dạ tư – Lý Bạch

Dạ tư - Lý Bạch
Dạ tư 李白 夜思 床前明月光 Sàng tiền minh nguyệt quang 疑是地上霜 Nghi thị địa thượng sương 舉頭望明月 Cử đầu vọng minh nguyệt 低頭思故鄉 Đê đầu tư cố hương ...