Lý Thương Ẩn

Đăng Lạc Du nguyên

李商隱  登樂遊原

1   向晚意不適 Hướng vãn ý bất thích
2   驅車登古原 Khu xa đăng cổ nguyên
3   夕陽無限好 Tịch dương vô hạn hảo
4   只是近黃昏 Chỉ thị cận hoàng hôn

Chú thích:

Lạc Du nguyên: chỗ du lãm nổi tiếng, ở phía nam huyện Trường An Thiểm Tâỵ Hán Tuyên Đế lập miếu ở đây, đặt tên là Lạc Du, do đó có tên là Lạc Du nguyên. Thơ Đổ Mục có câu:
Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu lăng

Tám:

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhĩ, nhất là lúc gần tàn mới thấy cuộc vui là cuộc “thật” vui, và “gần tàn” là “rất” gần tàn. Hai câu đầu giải thích cái cảm thán của hai câu sau: vì về già rồi mà mới thấy hoàng hôn có ý nghĩạ

1. Chiều tới trong người không thoải mái
2. Ruổi xe lên ngọn đồi xưa
3. Mặt trời vô cùng đẹp đẻ
4. Chỉ phải hoàng hôn xuống

Trần Trọng Kim

Gần tối ý không thích
Ruổi xe lên ngọn đồi
Bóng chiều vô hạn đẹp
Chỉ phải tối mờ rồi

Trần Trọng San

Chiều hôm lòng buồn bã
Đi xe lên cổ phần
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn

Witter Bynner

With twilight shadows in my heart
I have driven up among the Leyou Tombs
To see the sun, for all his glory,
Buried by the coming night.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận