Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 74. Tân chưởng môn phái Hoa Sơn [2]

Phương Thế Kiệt thấy mọi người đã tề tập đông đủ, lão bèn hướng xuống đài nói: - Được các vị anh hùng quang lâm tệ phái, lão hủ xin ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 73. Tân chưởng môn phái Hoa Sơn

Qua ngày hôm sau, huyện Hoa Âm và trong thành Trường An bèn có vô số giang hồ nhân sĩ tụ tập, đều là đến để điếu tang Vi Tiếu ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 72. Đêm lên núi Hoa Sơn [3]

Vi Tiếu Thiên thấy Dương Thông cầm giữ một tên đệ tử của mình cũng nhảy bắn ngược người ra đằng sau, hướng về Dương Thông hét lên hỏi: - ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 71. Đêm lên núi Hoa Sơn [2]

Kim Tỏa quan là quan ải phòng thủ nghiêm mật nhất của Hoa Sơn, ba người lại gần quan ải bèn tắt hết đèn đuốc, Kim Tỏa quan là yết ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 70. Đêm lên núi Hoa Sơn

Dương Thông, Giản trưởng lão, Lỗ trưởng lão và Liễu Thiết Sinh bốn người cải trang thành thương gia, đi theo đường Lạc Dương, một mạch thẳng tới Trường An ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 69. Quỹ Giáo Hắc Vô Thường [2]

Dương Thông cười hỏi Tang Thiên Ác: - Ông còn thuốc giải của bọn họ trong người không ? Tang Thiên Ác gật đầu đáp: - Còn một viên. Dương ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 68. Quỹ Giáo Hắc Vô Thường

Dương Thông tiếp nhiệm chức bang chủ rồi, đám đệ tử Cái Bang bèn lục tục kéo về lại phân đà của mình, còn sáu phân đà chủ và một ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 67. Tài nghệ áp quần hùng [3]

Lão vừa nói dứt lời thình lình có người lớn tiếng nói: - Khoan đã! Tiếp theo đó một người sải bước ra khỏi hàng ngũ, mọi người đều nhao ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 66. Tài nghệ áp quần hùng [2]

Dương Thông vốn không có ý tỷ thí vũ công tranh giành chức vị bang chủ gì, nhưng mọi người kẻ này một lời người kia một tiếng, hình như ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 65. Tài nghệ áp quần hùng

Cứ vậy mà qua ba ngày nữa, đám người Cái Bang đã làm xong hết tang sự cho Đoàn Nhị đâu vào đó, rồi tụ tập lại trên đỉnh Quan ...