Trở về với tháng ba
đêm dật mùi cỏ mới
ngày ngái rực bóng hoang
gió thì thầm cuối vực
buồn cấu tôi tháng ba.

Tháng ba vào góc rừng
ôm thân sồi cô mộc
hỏi cây trong triệu kiếp
liệu có biết khi nào
mây đã bén mầm mưa?

Tháng ba ngồi nhớ bạn
thân trượng phu tám trượng
đầu lêu nghêu trên cao
thân trụ miền vô sắc
tâm mé bờ vô biên.

Trở về với tháng ba
trong vòng quay vô lượng
đến từ cõi Vô sanh
vẫn còn nguyên hình tướng
đâu là bờ tử sinh?

. . . . . .

Tháng ba trọn vòng quay
ta vô rừng nhớ bạn.

Nguyễn Tư Phương

3/2020

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận